ส่งคำขอใช้บริการ
หากพบสัญลักษณ์ * สีแดงที่ปรากฎในช่องใด
แสดงว่าช่องนั้นจะต้องใส่ข้อมูล
หากไม่พบจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ
To Header
ยูสเชอร์
guest
วันที่รายการ
 dd/mm/yyyy
Header Info.
รหัสลูกค้า
ระดับข้อมูล *
ผู้ดูแลลูกค้า
 
หน้าที่่หลัก
 
ชื่อ ผู้ขอจำนอง/ขายฝาก
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ข้อมูลผู้ขอจำนอง/ขายฝาก
อายุ (ปี)
อาชีพ *
เพศ *
สถานะภาพการสมรส *
ชื่อคู่สมรส
อาชีพคู่สมรส
จำนวนบุตร *
ข้อมูลรายได้
รายได้ต่อเดือน
รายได้อื่นๆ
ข้อมูลการทำงาน
ทำงานที่บริษัท
 
ตำแหน่ง
อายุงาน (ปี)
อายุงาน (เดือน)
ลักษณะงาน
เอกสารรับเงิน
 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน
ข้อมูลผู้อ้างอิง
ชื่อ-นามสกุล บุคคลอ้างอิง
ความสัมพันธ์
เบอร์โทร
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
ชื่อตึก
ชั้นที่
ห้องเลขที่
ถนน
ซอย
ชื่อหมู่บ้าน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ช่องทางการติดต่อ
เบอร์มือถือ *
เบอร์โทร
เบอร์ Fax
อีเมล์
เว็บ
ไอดี ไลน์
Facebook ID.
Instagram ID.
ทรัพย์ที่ใช้จำนอง/ขายฝาก
ประเภททรัพย์ *
รายละเอียดทรัพย์ *
เลขที่โฉนด
ราคาประเมิน (ประมาณเอาได้)
ราคาขายในตลาดปัจจุบัน (ประมาณเอาได้)
หลักทรัพย์ติดจำนองอยู่หรือไม่ *
หากติดจำนองอยู่ จำนวนเงินที่ติดจำนอง
ต้ัองการทำจำนอง / ขายฝาก *
วงเงินที่ต้องการ
รูปทรัพย์ รูปที่ 1
 
Drag an image here
รูปทรัพย์ รูปที่ 2
 
Drag an image here
รูปทรัพย์ รูปที่ 3
 
Drag an image here
ที่อยู่ของทรัพย์
เลขที่ *
ชื่อตึก
ชื่อหมู่บ้าน
ชั้นที่
ห้องเลขที่
ถนน
ซอย
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษรีย์ *
พิกัดที่ติดตั้ง (Google map)
 visit
เอกสารอ้างอิง
รูปโฉนดด้านหน้า
 
Drag an image here
รูปโฉนดด้านหลัง
 
Drag an image here
* Required field
Submit Exit